عید قربان مبارک!

عید قربان مبارک!

در موعود نگاه زیبایت، اسماعیل شده ام
که قربانی چشم‌های روشنت باشم
بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای
ای خلیل من!